Dodatno pokojninsko zavarovanje

Pogosta vprašanja ZVPSJU delodajalci

Odpri vsa vprašanja
Zapri vsa vprašanja
 • Kaj je dodatno pokojninsko zavarovanje?

  Dodatno pokojninsko zavarovanje (t.i. 2. steber pokojninskega sistema) je sistem varčevanja oz. zbiranja denarnih sredstev na osebnih računih varčevalcev. Namen tovrstnega načina varčevanja je zapolnjevanje finančne vrzeli med višino plače in višino pokojnine, ki vam bo odmerjena ob vaši upokojitvi. 

   

   

 • Zakaj varčevati v sistemu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja?

  Pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se krčijo, kar posledično pomeni, da bodo pokojnine bodočih upokojencev v povprečju nižje. Razmišljati je potrebno o različnih možnostih varčevanja za dodatno pokojnino. Dodatno pokojninsko zavarovanje je zaradi zajamčenega donosa in znatne davčne olajšave najbolj privlačna oblika varčevanja za dodatno pokojnino.

   

   

 • Kako lahko pristopimo h kolektivnemu prostovoljnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju?

  Če ste podjetje, ki deluje v javnem sektorju, ste v sklad prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja že vključeni, in sicer na podlagi zakona.

   

   

 • Kako določimo višino premije, ki jo plačujemo za svoje zaposlene?

  Višina mesečne premije posameznega zaposlenega je odvisna od premijskega razreda, v katerega se le-ta uvršča. Podlaga za uvrstitev v posamezni premijski razred je Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij tabele (18. člen), in temelji na podlagi dopolnjenih let delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1. 8. 2003.Če je zaposleni sklenil delovno razmerje v javnem sektorju po 31. 7. 2003 in pred navedenim datumom ni imel statusa javnega uslužbenca, se le-tega uvrsti v 1. premijski razred.

   

   

 • Kako ravnati v primeru, ko ima član ZVPSJU sklenjeno pogodbo za krajši delovni čas?

  Zavezanec za plačilo plačuje za člana ZVPSJU, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, premijo v sorazmernem delu glede na polni delovni čas. Sorazmerni del premije se določi tako, da se upošteva število ur po pogodbi o zaposlitvi v primerjavi s številom ur polnega delovnega časa.

   

   

 • Ugotovili smo, da smo za nekaj naših zavezancev plačali previsok znesek premije. Ali lahko zahtevamo vračilo preveč vplačanega zneska?

  V primeru, da zavezanec za plačilo naknadno ugotovi, da je za posameznega člana ZVPSJU plačal previsok znesek premije, presežka ne more poračunati v korist drugega člana sklada pri tekočem plačilu premij. V takem primeru mora zavezanec za plačilo pisno zahtevati vračilo razlike. Zavezanci za plačilo lahko v primeru iz prejšnjega odstavka zahtevajo vračilo razlike najkasneje do dneva konverzije oziroma znotraj enega konverzijskega obdobja (od 18. v mesecu do 14. v naslednjem mesecu). Po konverziji preveč vplačanih premij (16. v mesecu) zavezanec za plačilo ne more več zahtevati vračila (26. člen Navodila o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij).

   

   

 • Kako naknadno spremeniti podatke o članu ZVPSJU ali zavezancu za plačilo?

  Zavezanec za plačilo je dolžan upravljavcu na način, ki je določen v Navodilu o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij, posredovati tudi vse spremembe podatkov, ki vplivajo na evidenčne podatke osebnega računa člana ZVPSJU, in sicer najkasneje do 10. v mesecu za spremembe, nastale v preteklem mesecu.

  Vse spremembe posredujete preko spletne storitve KaD.Net , ki služi varni izmenjavi podatkov.