Modra zavarovalnica: članica Evropskega združenja pokojninskih ustanov javnega sektorja (EAPSPI)

Opens internal link in current windowČlani združenja

S pristopom v združenje je Modra zavarovalnica pridobila vir dragocenih informacij glede zakonodaje in organiziranosti na področju pokojninskih zavarovanj v državah članic združenja. Ena pomembnejših funkcij združenja je izmenjava mnenj in izkušenj med članicami združenja ter izmenjava podatkov, hkrati pa nam članstvo omogoča tudi sodelovanje pri dajanju pobud glede evropskega pokojninskega sistema ter aktivno članstvo v posameznih odborih združenja.

Izmenjava znanj in izkušenj ter dobrih poslovnih praks nam bo v pomoč pri upravljanju in nadaljnjem razvoju Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, kot tudi naših ostalih pokojninskih skladov.

EAPSPI (European Association of Public Sector Pension Institutions) je evropsko združenje pokojninskih ustanov javnega sektorja, v katerega je vključenih 24 javnih pokojninskih institucij iz 15 evropskih držav. Članice združenja delujejo na področju pokojninskega zavarovanja za zaposlene v javnem sektorju in skrbijo za pokojninske pravice kar 33 milijonov upokojencev in zaposlenih v javnem sektorju.

EAPSPI torej združuje pravne osebe, ki upravljajo osnovne in dodatne pokojnine ali pokojninske načrte ter osebe, ki so odgovorne za zakonodajo na omenjenem področju. Institucije lahko z združenjem sodelujejo kot redne članice ali pa le kot opazovalke, njihovo članstvo pa potrjuje skupščina.

Članice združenja imajo pravico glasovanja, njihovi predstavniki pa so lahko izvoljeni za člane odbora direktorjev. Hkrati imajo njihovi predstavniki možnost sodelovanja v evropskih telesih in drugih narodnih organizacijah. Opazovalke po drugi strani nimajo glasovalnih pravic, lahko podajajo predloge in sodelujejo v diskusijah o usmeritvah združenja, v odboru direktorjev združenja pa ne morejo imeti svojih predstavnikov.

Glavni namen združenja je vzajemna pomoč članic ter prenos znanja, izkušenj in informacij o izvajanju pokojninskih načrtov za javne uslužbence ter izkušenj s področja socialne ureditve posameznih držav iz katerih prihajajo članice. Predstavlja torej mesto izmenjave informacij in idej o pokojninah in razvoju pokojninskih storitev za javne uslužbence, znanj in izkušenj tako na tehničnem kot tudi na upravljavskem področju.

Članice združenja pogosto analizirajo dobre prakse drugih institucij in preučujejo vpliv evropske zakonodaje na državne pokojninske sheme, aktivno sodelujejo pri gradnji socialne Evrope ter svoj trud usmerjajo k izboljšavam na področju storitev za njihove člane. Njihov program zajema tudi študije posledic odpiranja Evrope ter prostega pretoka delovne sile.

Ker evropska zakonodaja vedno močneje vpliva na področje pokojnin, združenje nudi članom tudi skupen nastop do evropskih institucij kot so: Evropska komisija, Evropski parlament in druge zainteresirane strani na ravni EU.

Vodstvo združenja (odbor direktorjev) sestavlja osem predstavnikov članov združenja, ki jih za obdobje dveh let izvoli generalna skupščina. Da bi združenje zagotovilo enakopravno obravnavo vseh članov, je vodstvo združenja vedno sestavljeno iz predstavnikov, ki prihajajo iz osmih različnih držav članic združenja. Naloga vodstva pa je postavitev smernic ter oblikovanje letnega delovnega programa in proračuna.

Trenutno so v združenju zbrane institucije, ki prihajajo iz Nizozemske, Švice, Nemčije, Avstrije, Francije, Portugalske, Irske, Velike Britanije, Španije, Finske, Norveške, Švedske, Slovenije, Belgije, Danske, sedež združenja pa je v Nemčiji (München).

Na vrh