Modra zavarovalnica – največja upravljavka vzajemnih pokojninskih skladov

Modra zavarovalnica je največja upravljavka vzajemnih pokojninskih skladov in hkrati največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Njen tržni delež je na ravni 45 odstotkov vseh zbranih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja oz. na ravni 45 odstotnega deleža vključenih zavarovancev/članov.

Med vsemi specializiranimi ponudniki dodatnega pokojninskega zavarovanja je kapitalsko najmočnejša, kar predstavlja jamstvo za dolgoročno vzdržno ter nemoteno izpolnjevanje vseh obveznosti iz naslova sklenjenih zavarovalnih pogodb.

Pomemben vpliv na poslovno politiko zavarovalnice imajo tudi zavarovanci in njihovi predstavniki, saj polovico članov nadzornega sveta zavarovalnice sestavljajo predstavniki zavarovancev, ki so dejavno vključeni v korporativno upravljanje.

Poslanstvo zavarovalnice je ponuditi celosten nabor konkurenčnih ter komplementarnih zavarovalnih produktov, s katerimi lahko omogočimo dvig socialne varnosti posameznika in njegove družine v vseh življenjskih obdobjih ter z dolgoročnim, postopnim varčevanjem posamezniku omogočiti ohranitev življenjske ravni po upokojitvi.

Temeljne vrednote zavarovalnice so:

  • odgovornost – z odgovornimi dejanji in sprejemanjem odločitev skrbimo za dobrobit vseh svojih deležnikov;
  • poslovna odličnost in prilagodljivost – svojim zavarovancem nudimo kakovostne storitve, prilagojene njihovim potrebam, osebno obravnavo in odprto komunikacijo;
  • strokovnost in ustvarjalnost – spodbujamo strokovni in osebni razvoj in izkoriščanje ustvarjalnih zmožnosti zaposlenih s ciljem izpolnjevanja pričakovanj in zadovoljstva zavarovancev;
  • sodelovanje in timsko delo – z vključevanjem in povezovanjem zaposlenih v delovne in projektne skupine gradimo odnose med zaposlenimi, ki temeljijo na zaupanju, odprtosti ter izmenjavi mnenj.