Upravljanje in organizacija

Upravljanje

Temeljne usmeritve upravljanja zavarovalnice z upoštevanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev in vrednot zavarovalnice so zapisane v Initiates file downloadPolitiki sistema upravljanja Modre zavarovalnice, katere namen je opredelitev temeljnih elementov sistema upravljanja in osnovnih pravil upravljanja z upoštevanjem strategije zavarovalnice ter opredelitev preglednih notranjih razmerij glede odgovornosti in pristojnosti v sistemu upravljanja, jasno definirane vloge in način delovanja posameznih organov ter učinkovit način sodelovanja med zavarovalnico in njenimi deležniki.

Uprava in nadzorni svet Modre zavarovalnice, ki je v 100-odstotni lasti Kapitalske družbe, d. d., pri svojem delu in poslovanju spoštujeta Opens external link in new windowKodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding. 

Kodeks korporativnega upravljanja družb priporoča načela, postopke in merila za ravnanje članov organov vodenja in nadzora družb s kapitalsko naložbo države ter vseh podrejenih družb v skupini, v kateri ima položaj nadrejene družbe družba s kapitalsko naložbo države.

Organi upravljanja

Uprava družbe

Zavarovalnico upravlja in vodi uprava, ki jo imenuje Nadzorni svet. Za predsednika oziroma člana uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o zavarovalništvu in Zakonom o gospodarskih družbah.

Upravo Modre zavarovalnice sestavljata:
• predsednik uprave: Borut Jamnik
• član uprave: mag. Matija Debelak
• član uprave: Boštjan Vovk

Opens internal link in current windowVeč o članih uprave Modre zavarovalnice.

Skupščina 

Ustanovitelj in edini delničar Modre zavarovalnice, d. d., je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Nadzorni svet

Nadzorni svet šteje 6 članov, od tega so trije člani predstavniki delničarja in trije predstavniki članov/zavarovancev, v naslednji sestavi:
• Branimir Štrukelj, predstavnik zavarovancev (Initiates file downloadizjava o neodvisnosti);
• Roman Jerman, predstavnik delničarja (Initiates file downloadizjava o neodvisnosti);
• Bachtiar Djalil, predstavnik delničarja (Initiates file downloadizjava o neodvisnosti);
• dr. Janez Prašnikar, predstavnik delničarja (Initiates file downloadizjava o neodvisnosti);
• Bojan Zupančič, predstavnik zavarovancev (Initiates file downloadizjava o neodvisnosti); 
• Goran Bizjak, predstavnik zavarovancev (Initiates file downloadizjava o neodvisnosti).

Odbori pokojninskih skladov

Nadzor nad poslovanjem pokojninskih skladov izvajajo tudi odbori skladov, ki so sestavljeni sestavljen iz predstavnikov delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt in predstavnikov članov sklada. V ta namen delujejo:
Opens internal link in current windowOdbor KVPS
Opens internal link in current windowOdbor MKPS
Opens internal link in current windowOdbor KPSJU

Notranja organizacija

Zavarovalnica je organizirana v skladu s potrebami delovnega procesa in zahtevami po učinkovitosti in konkurenčnosti poslovanja tako, da se spodbujajo sposobnosti notranjih organizacijskih enot in njihovih zaposlenih. Osnovni organizacijski enoti zavarovalnice sta sektor in služba. Delo sektorja vodi izvršni direktor sektorja, delo službe pa vodja službe. Izvršni direktor sektorja in vodja službe odgovarjata upravi družbe za izvajanje poslovne politike družbe in za zakonito, pravočasno in kakovostno delo sektorja oziroma štabne službe ter informiranost delavcev v sektorju oziroma službi.

Zavarovalnica ima 59 zaposlenih. Vsi zaposleni so strokovno usposobljeni in imajo več letne izkušnje. 71 % zaposlenih ima najmanj 6/1 stopnjo izobrazbe.

Modra zavarovalnica zaposluje 78 odstotkov žensk in 22 odstotkov moških. Povprečna starost zaposlenih je 43 let, povprečna delovna doba pa 19,7 let.