Odbor Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence

Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev (KPSJU) je oblikovan kot posebno telo socialnih partnerjev, preko katerega se izvaja nadzor nad poslovanjem sklada, ki je določen v Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta in Pravilih sklada. Sestavljajo ga predstavniki Vlade RS in predstavniki reprezentativnih sindikatov, ki jih imenuje Vlada RS. Mandat članov Odbora traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

V Odboru so socialni partnerji enakopravni, ne samo zaradi številčno enakega članstva, temveč tudi zaradi tega, ker se na funkciji predsednika in namestnika Odbora socialna partnerja izmenjujeta. Odbor sklada v takšni sestavi omogoča uravnoteženo zastopanje interesov tako javnih uslužbencev kot interesov delodajalca, kar je ključno za donosno in varno uresničitev zastavljenega namena ustanovitve vzajemnega pokojninskega sklada.

Odbor spremlja poslovanje KPSJU ter nadzoruje delo upravljavca s tem, ko:
• daje mnenje k letnemu poslovnemu poročilu KPSJU,
• obravnava in daje mnenje k spremembi naložbene politike KPSJU,
• daje predloge sprememb in soglasje k predlogu sprememb Pokojninskega načrta za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence,
• daje predhodno mnenje k statusnim spremembam in spremembam v lastniški strukturi upravljavca KPSJU,
• predlaga prenos upravljanja KPSJU k drugemu upravljavcu,
• preverjanje uspešnosti poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci dodatnih pokojninskih zavarovanj,
• preverja kapitalsko ustreznost upravljavca,
• sprejema in objavlja ugotovitvene sklepe o višini premij in drugih vprašanjih izvajanja zavarovanja,
• obravnava poročila o pravilnosti obračunavanja in nakazovanja premij na osebne račune,
• obravnava poročila o pravilnosti obračunavanja in nakazovanja (rokovno in po višini) premij na osebne račune ter o mirovanju plačevanja premij in poročila o pripisu donosov na osebne račune članov,
• obravnava poročila o pritožbah članov KPSJU ter
• razrešuje tudi strokovna vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z izvajanjem pokojninskega načrta.

Odbor ima tudi pristojnost, da predlaga dva predstavnika Odbora sklada v nadzorni svet upravljavca. Skupščina Modre zavarovalnice je decembra 2016 za člana nadzornega sveta s petletnim mandatom imenovala Branimirja Štruklja in Bojana Zupančiča.

Odbor KPSJU deluje v naslednji sestavi: 

Predstavniki Vlade Republike Slovenije: 

1. Monika Pintar Mesarič, Ministrstvo za finance;
2. Lidija Apohal Vučković, Ministrstvo javno upravo, inšpektorat za javni sektor;
3. Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo;
4. Mitja Žiher, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
5. Štefka Korade Purg, Ministrstvo za javno upravo in
6. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;

Predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja:

7. Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije;
8. Darko Milenkovič, Sindikat ministrstva za obrambo;
9. Ana Jakopič, Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije;
10. Radivoj Uroševič, Policijski sindikat Slovenije;
11. Bojan Zupančič, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in
12. Janez Turuk, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije.