Dodatno pokojninsko zavarovanje

Pogosta vprašanja posameznikov

Odpri vsa vprašanja
Zapri vsa vprašanja
 • Kaj je dodatno pokojninsko zavarovanje?

  Dodatno pokojninsko zavarovanje (t.i. 2. steber pokojninskega sistema) je sistem varčevanja oz. zbiranja denarnih sredstev na osebnih računih varčevalcev.

  Namen tovrstnega načina varčevanja je zapolnjevanje finančne vrzeli, ki nastane med višino plače in višino pokojnine. 

 • Kaj je pokojninski sklad življenjskega cikla?

  Pokojninski sklad življenjskega cikla varčevalcu omogoča prilagojeno upravljanje njegovih sredstev in s tem doseganje višjih donosov. Sklad (rečemo mu tudi krovni pokojninski sklad) je namreč sestavljen iz treh podskladov, ki zasledujejo različne naložbene politike. Naložbena politika posameznega podsklada je prilagojena določeni starostni skupini varčevalcev.

  Dinamični podsklad
  Je podsklad z najbolj agresivno naložbeno politiko, ki omogoča doseganje najvišjih donosov. Namenjen je posameznikom, ki imajo do upokojitve najdlje in si zaradi dolgoročnosti varčevanja lahko privoščijo več tveganja. Primeren je za posameznike do 50. leta starosti.

  Preudarni podsklad
  Ima bolj umirjeno naložbeno politiko in je namenjen srednji starostni skupini posameznikov, ki so za višji donos pripravljeni zmerno tvegati. Primeren je za posameznike med 50. in 60. letom starosti.

  Zajamčeni podsklad
  Ima najbolj konservativno naložbeno politiko in je po strukturi naložb enak obstoječemu ZVPSJU. Podsklad zagotavlja zajamčen donos in je namenjen posameznikom, ki so tik pred upokojitvijo in bodo privarčevana sredstva začeli koristiti v kratkem (starejši od 60 let).

  Bistvo sklada življenjskega cikla je v tem, da se vaša sredstva za dodatno pokojnino z vašim staranjem premikajo skozi omenjene tri podsklade in na ta način ustvarjajo višjo vrednost za varčevalca. V idealnih razmerah bi to pomenilo, da posameznik ob prvi zaposlitvi prične z varčevanjem za dodatno pokojnino v Dinamičnem podskladu ter nato s staranjem prehaja v naslednja podsklada. Najprej v Preudarnega in na koncu v Zajamčenega.

 • Kaj preoblikovanje sklada pomeni za obstoječe varčevalce?

  S preoblikovanjem obstoječega pokojninskega sklada ZVPSJU, so sredstva vseh javnih uslužbencev v prvi fazi ostala v Zajamčenem podskladu javnih uslužbencev. Pravzaprav se je ZVPSJU preoblikoval v Zajamčeni podsklad, ki sta se mu priključila še dva podsklada, namenjena varčevanju "mlajših" varčevalcev. Delodajalec (kot tudi posameznik) nemoteno nadaljujeta z mesečnim vplačevanjem premij dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

  Začetek delovanja krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev vsem javnim uslužbencem daje možnost, da varčevanje prilagodijo svoji starosti, s tem, da za varčevanje izberejo enega od treh podskladov, ki sestavljajo krovni pokojninski sklad. Če se varčevalec ne odloči za prehod v drug podsklad, nadaljuje z varčevanjem v podskladu z zajamčenim donosom in se zanj nič ne spremeni. Odločitev o zamenjavi podsklada lahko varčevalec sprejme tudi pozneje, hkrati lahko svojo odločitev enkrat letno tudi spremeni. Edina omejitev pri izbiri podsklada je starost varčevalca.

 • Kaj preoblikovanje pomeni za nove varčevalce?

  Vsi, ki ste se po 1. januarju 2017 zaposlili v javnem sektorju, ste avtomatično vključeni v podsklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Po prejemu obvestila o vključitvi lahko tudi novi člani za varčevanje izberejo katerega od preostalih dveh podskladov, namenjenih starejšim generacijam (z bolj konzervativno naložbeno politiko). Enkrat letno lahko svojo odločitev spremenite in zamenjate podsklad, v katerem želite varčevati.

 • Kako varno je varčevanje v sistemu dodatnega pokojninskega zavarovanja?

  Varčevanje v drugem pokojninskem stebru, sodi med eno varnejših oblik varčevanj, s strani zakonodaje striktno predpisano naložbeno politiko, kjer morajo upravljavci pokojninskih skladov z zajamčeno donosnostjo zagotavljati in pripisovati najmanj zajamčen donos. Poslovanje sklada je neprestano nadzorovano s strani nadzornikov (AZN - Agencija za zavarovalni nadzor in ATVP - Agencija za trg vrednostnih papirjev). 

  V primeru varčevanja v pokojninskem skladu življenjskega cikla, varčevanje v dinamičnem oz. preudarnem podskladu ne prinaša zajamčenega donosa, zato je s tega vidika morda varčevanje malo bolj tvegano. Kljub temu pa varčevanje na dolgi rok, ko se ekonomska nihanja izravnajo, omenjena podsklada prinašata potencialno višji donos kot zajamčeni podsklad. 

  Ključnega pomena za varnost specializiranih ponudnikov dodatnega pokojninskega zavarovanja je tudi njihova kapitalska moč, ki je izražena v višini lastnega, predvsem presežnega kapitala, s katerimi upravljavci jamčimo za varnost prihrankov. Kapital Modre zavarovalnice znatno presega kapital konkurenčnih izvajalcev dodatnih pokojninskih zavarovanj, kar pomeni, da so pokojninski prihranki pri Modri zavarovalnici varnejši kot pri konkurenčnih upravljavcih.

 • Kako lahko začnem varčevati tudi sam/a?

  Zaposleni v javnem sektorju ste v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja vključeni avtomatično, na podlagi Zakona. Ker pa so premije, ki jih za vas vplačuje delodajalec relativno nizke, velja razmisliti rednem vplačilu dodatnih individualnih premij. Tako zbrana sredstva bodo po vaši upokojitvi pripomogla k višji dodatni pokojnini, hkrati pa boste za vplačane premije deležni davčne olajšave (več o olajšavi).  

  Z individualnimi vplačili lahko pričnete kadarkoli. Potrebno je izpolniti obrazec - Izjava o vplačilih individualne premije. Če se odločite za vplačevanje premij v obliki odtegljaja od neto plače, ne pozabite izjave posredovati tudi pristojni službi vašega delodajalca.

 • Na podlagi česa delodajalec določi višino premije, ki jo zame vplačuje v pokojninski sklad?

  Znesek premije je določen v Navodilu o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij, podlaga za določitev premijskega razreda pa so dopolnjena leta delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1. 8. 2003.

  Če ste delovno razmerje v javnem sektorju sklenili po 31. 7. 2003 vas bo delodajalec avtomatično uvrstil v 1. premijski razred in za vas plačeval premijo, ki pripada temu razredu. Več o višini premij lahko najdete tukaj.

 • Se premije vplačujejo v isti pokojninski sklad, če se odločim, da bi z varčevanjem začel(a) tudi sam(a) ali se moram vključiti v drug sklad?

  Individualne premije se vplačujejo v isti (pod)sklad in na isti račun, pri čemer ločeno vodimo podatke o vplačanih sredstvih delodajalca in individualno vplačanih premijah.

 • Ali je možno privarčevana sredstva, tekoča vplačila delodajalca in moja lastna vplačila razporediti po različnih podskladih?

  Vsa do sedaj privarčevana sredstva lahko obdržite v zajamčenem podskladu ali pa jih prenesete v katerega od drugih podskladov, ki so vam glede na vašo starost na voljo. Vsa tekoča vplačila (premije delodajalca in individualne premije) pa morajo biti preusmerjena v isti podsklad. Če se boste torej odločili, da lastna vplačila preusmerite v preudarni podsklad, bomo v preudarni podsklad preusmerili tudi premije delodajalca.

 • Ali lahko tekom let varčevanja spreminjam način vplačevanja premij (iz letnega v mesečno) oziroma višino premije in kolikšni so s tem povezani stroški?

  Način vplačevanja premij, višino premij ali vzpostavitev mirovanja vplačevanja lahko spremenite kadarkoli, dodatnih stroškov ni. Prav tako lahko enkrat letno zamenjate podsklad, v katerem želite varčevati ter si na ta način zagotovite možnost višjih prihrankov.

  Za vse spremembe pa moramo prejeti vaše sporočilo v pisni obliki.

 • Ali lahko zamenjam podsklad tudi po 60 letu starosti?

  Ne. 

  Varčevalci, starejši od 60 let, lahko varčujete le v zajamčenem podskladu, torej po pogojih, kot ste jih imeli do preoblikovanja pokojninskega sklada. Na tak način vam lahko zagotovimo, da bodo vaši prihranki pred upokojitvijo na varnem. Ostala dva podsklada namreč nimata zajamčene donosnosti, zato bi bilo tveganje v primeru nenadnega padca cen na trgu vrednostnih papirjev preveliko. Bistvo sklada življenjskega cikla je namreč prevzem večjega tveganja z namenom višjih donosov v času, ko je do upokojitve še daleč in visoka varnost prihrankov v obdobju, ko se bližate času upokojitve.

 • Kakšno davčno olajšavo lahko koristim z individualnimi vplačili?

  Predmet davčne olajšave je premija v višini 5,844 % bruto  plače posameznika oziroma največ 2.819,09 evra letno. 

 • Vplačal sem individualno premijo vendar na Modrem e-računu ne vidim vplačila.

  Podatki na Modrem e-računu se osvežujejo enkrat mesečno za pretekli mesec, in sicer po opravljeni konverziji (po izračunu vrednosti enote premoženja, ki je opravljen zadnji delovni dan v mesecu). Zato je vplačana premija na e-računu vidna z naslednjim mesecem. Vplačane premije v mesecu juniju so na Modrem e-računu vidne v sredini meseca julija 2017.

 • Ali lahko varčujem z višjimi zneski od najvišje možne davčne olajšave?

  Lahko. Na ta način si boste zagotovili višje prihranke za obdobje po upokojitvi, vedeti pa morate, da vam FURS presežnega zneska ne bo štel v davčno olajšavo.

 • Kdaj pridobim pravico do izplačila?

  Član sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja pridobi pravico do dodatne pokojnine, ko se redno starostno upokoji, skladno s predpisi o obveznem pokojninskem zavarovanju.

 • Ali lahko privarčevana sredstva dvignem v enkratnem znesku?

  Zahtevek za izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku lahko podate, če ste upokojeni in imate hkrati privarčevanih manj kot 5.000 evrov (vplačanih s strani delodajalca). 

  Sredstva, privarčevana z individualnimi vplačili lahko dobite izplačana kadarkoli, ne glede na višino privarčevanega zneska. Vendar pa bi bil tak način izplačila močno obdavčen, zato vam priporočamo izplačilo v obliki mesečne dodatne pokojnine, ki je z davčnega vidika precej ugodnejša. Izbirate lahko tudi med t.i. pospešenimi izplačili, kjer se glavnina privarčevanega izplača v prvih letih prejemanja dodatne pokojnine in nato manjši zneski do konca življenja. Prav tako lahko izberete obliko izplačila, kjer lahko določite upravičenca za primer smrti.

  Dodatna pokojnina oz. pokojninska renta  je z davčnega vidika ugodna, saj je obdavčena le polovica zneska dodatne pokojnine. Pri dodatnih pokojninah, nižjih od 160 evrov, se akontacija dohodnine ne obračuna. Pri zneskih, ki so višji od 160 evrov pa se obračuna akontacija dohodnine po stopnji 25 %, vendar le od polovice mesečnega zneska dodatne pokojnine.

 • Kakšni so stroški v primeru dviga sredstev v enkratnem znesku?

  Dvig privarčevanih sredstev je z davčnega vidika izredno neugoden, saj se ob izplačilu obračuna in plača 25 % akontacije dohodnine. Nato pa sledi še dokončni poračun dohodnine, ki ga opravi FURS (pri tem upošteva tudi že vplačano akontacijo dohodnine za vse prejemke v letu izplačila). Izplačilo v enkratnem znesku vpliva na višino vašega letnega dohodka, zato se lahko zgodi, da začasno izgubite pravico do morebitnih socialnih transferjev (socialna pomoč, otroški dodatek, štipendija, višji znesek za plačilo vrtca, ipd).

 • Do kdaj moram oddati vlogo za izplačilo dodatne pokojnine, ker sem se upokojil/a?

  Po prejemu obvestila o vaši upokojitvi (spremembe javlja vaš delodajalec), vam bomo na dom poslali informativni izračun možnih oblik izplačil, med katerimi boste lahko izbirali. Čas vložitve zahtevka in s tem začetek prejemanja dodatne pokojnine pa je popolnoma vaša odločitev. Nič ne boste zamudili, če si vzamete čas za premislek.

 • Varčeval/a sem pri drugi pokojninski družbi/zavarovalnici/pokojninskem skladu. Ali lahko ob koncu varčevanja sredstva prenesem k vam in začnem prejemati eno dodatno pokojnino?

  Lahko.

  Vsak varčevalec ima možnost, da se ob koncu varčevanja odloči za prenos sredstev in pridobitev dodatne pokojnine pri drugem izvajalcu pokojninskega načrta. Če imate sredstva privarčevana pri več različnih izvajalcih, je ta sredstva vsekakor smiselno združiti.  

  Initiates file downloadZahtevek za prenos privarčevanih sredstev k Modri zavarovalnici

 • Prejel(a) sem Povzetek obračuna dohodkov. Ali moram dohodke prijaviti na FURS?

  NE, posebno poročanje s strani posameznika ni potrebno.

  Modra zavarovalnica FURSu poroča o vseh izplačilih, FURS pa na podlagi poročil izdela informativne izračune za posameznike. Povzetek, ki ste ga prejeli na dom, služi le kot kontrolni dokument za informativni izračun, ki ga boste prejeli s strani Finančne uprave RS.

 • Kaj se zgodi z osebnim računom, če izgubim službo?

  Pravzaprav nič. Če vam je premije vplačeval delodajalec, se bodo privarčevana sredstva še naprej plemenitila na vašem osebnem računu, tudi, če ni novih vplačil. Sklenjeno varčevanje pa vam miruje.

  Lahko pa se odločite in z individualnim varčevanjem nadaljujete v drugem pokojninskem skladu, kjer vam bomo zagotovili varčevanje pod enakimi pogoji, kot ste jih imeli v pokojninskem skladu javnih uslužbencev. 

  Opens internal link in current windowŽelim nadaljevati z varčevanjem.

 • Kaj se zgodi v primeru smrti zavarovanca?

  Dodatno pokojninsko zavarovanje preneha, če član sklada umre, preden je pridobil pravico do dodatne pokojnine. Upravičenci za primer smrti (če jih je pokojni določil z izjavo) oziroma dediči člana sklada, imajo pravico do enkratnega denarnega izplačila v višini odkupne vrednosti premoženja.