Davčne olajšave in informativni izračun

Kalkulator dodatne pokojnine

 let
 €
 let

Izbira vrste dodatne pokojnine

 €
 €
 €
 %
 let

Klasična modra renta

 • se izplačuje od začetka veljavnosti rentnega zavarovanja do izteka življenja;
 • izbirate lahko med dodatno pokojnino brez ali z zajamčeno dobo izplačevanja (5, 10, 15 ali 20 let). V primeru smrti zavarovanca pred iztekom zajamčene dobe izplačevanja, se renta do izteka zajamčenega obdobja izplačuje upravičencu ali dedičem;
 • izplačuje se mesečno.
 let

Pospešena modra renta z omejenim jamstvom

 • se izplačuje od začetka veljavnosti rentnega zavarovanja do izteka življenja;
 • v pospešeni dobi izplačevanja (2 – 10 let) je renta višja in se izplačuje mesečno, po izteku tega obdobja pa se izplačuje letno v višini 12 evrov;
 • v primeru smrti zavarovanca pred iztekom zajamčene dobe izplačevanja se renta do izteka zajamčenega obdobja izplačuje upravičencu ali dedičem. Zajamčena doba izplačevanja je 12 mesecev krajša od pospešene dobe izplačevanja.
 let

Pospešena modra renta s polnim jamstvom

 • se izplačuje od začetka veljavnosti rentnega zavarovanja do izteka življenja;
 • v zajamčeni dobi izplačevanja (1 – 10 let) je renta višja in se izplačuje mesečno, po izteku tega obdobja pa v enakem znesku letno;
 • v primeru smrti zavarovanca pred iztekom zajamčene dobe izplačevanja, se renta do izteka zajamčenega obdobja izplačuje upravičencu ali dedičem. Zajamčena doba izplačevanja je enaka pospešeni dobi izplačevanja.

Ali za dodatno pokojnino
varčujem dovolj?
NE
Priporočilo OECD: Dohodek upokojenca naj bo vsaj 70 % neto plače pred upokojitvijo.

Vaš skupni prihodek po upokojitvi bo predvidoma znašal % vaše neto plače pred upokojitvijo. Od tega vam bo dodatna pokojnina iz drugega stebra prinesla % vaše neto plače pred upokojitvijo (predpostavljamo, da bo pokojnina iz I. stebra znašala 55 %).

Višjo dodatno pokojnino si lahko zagotovite s povišanjem zneska mesečne premije ali s kasnejšim odhodom v pokoj.

Vaš skupni prihodek po upokojitvi bo predvidoma znašal % vaše neto plače pred upokojitvijo. Od tega vam bo dodatna pokojnina iz drugega stebra prinesla % vaše neto plače pred upokojitvijo (predpostavljamo, da bo pokojnina iz I. stebra znašala 55 %).

Z višino premije, ki jo trenutno vplačujete, izpolnjujete priporočila OECD (dohodek upokojenca po priporočilu OECD znaša 70 % neto plače pred upokojitvijo). Višjo dodatno pokojnino si lahko zagotovite
s povišanjem zneska mesečne premije ali s kasnejšim odhodom v pokoj.


Predvidena struktura vaših dohodkov po upokojitvi

Informativna višina vaše dodatne pokojnine znaša

Informativna efektivna obdavčitev dodatne pokojnine v % znaša:


Pri izračunu efektivne obdavčitve dodatne pokojnine
so uporabljene naslednje predpostavke:

 • uporabljena je davčna lestvica, veljavna v letu 2013;
 • edini obdavčljiv dohodek zavarovanca v davčnem letu je pokojnina pri ZPIZ in dodatna pokojnina iz II. stebra;
 • zavarovanec prejema pokojnino pri ZPIZ in dodatno rento vse mesece v letu.

Preverite tudi obdavčitev v primeru dviga sredstev v enkratnem znesku.


Pojasnilo o izračunu: 

Višina dodatne pokojnine je odvisna od starosti zavarovanca ob začetku izplačevanja dodatne pokojnine, spola zavarovanca, veljavnih tablic umrljivosti, višine sredstev zbranih na osebnem računu. 

Informativni izračun predstavlja zgolj informacijo o predvidenih zbranih sredstvih in višini dodatne pokojnine na podlagi določenih predpostavk. Pri izračunu predpostavljamo, da je višina premije enaka neto premiji (vstopni stroški so odšteti), pripis donosa se opravi mesečno na osnovi izbranega letnega donosa, rast plač in premije znaša 3 % letno in se povečuje mesečno. Dejanska višina dodatne pokojnine bo izračunana po pogojih, veljavnih na dan uveljavljanja pravice zavarovanca do dodatne pokojnine. Pri izračunu je upoštevana veljavna davčna zakonodaja.

Izračunana dodatna pokojnina predstavlja bruto znesek (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini (Ul. RS 13/2011) se ob izplačilu dodatne pokojnine obračuna akontacija dohodnine. V davčno osnovo se všteva le 50 % odmerjene višine dodatne pokojnine. Zavarovana oseba se lahko odloči, da se ji ob izplačilu obračunava akontacija dohodnine po znižani stopnji (16 %), o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dodatne pokojnine. Veljavni pogoji dodatnega pokojninskega so splošni pogoji za izplačevanje pokojninske rente iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SPR12/2011).

Informativni izračun ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva Modre zavarovalnice, d. d. Modra zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanja izračuna.

Povezane vsebine:

Opens internal link in current windowInformativni izračun izrednega prenehanja (dvig privarčevanih sredstev v enkratnem znesku)
Opens internal link in current windowInformativni izračun davčne olajšave (KVPS, ZVPSJU)

Opens external link in new windowZPIZ-ov informativni izračun datuma upokojitve