Pravne podlage

Preoblikovanje ZVPSJU

S 1. januarjem 2017 je začel poslovati Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev, ki izvaja naložbeno politiko življenjskega cikla. Dosedanji ZVPSJU pa se je preoblikoval v zajamčeni podsklad krovnega sklada. Nova Pravila in Pokojninski načrt so začela veljati s 1. 1. 2017:
Initiates file downloadPokojninski načrt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev
Initiates file downloadPravila upravljanja krovnega sklada javnih uslužbencev
Initiates file downloadPodrobnejša pravila upravljanja podskladov krovnega sklada javnih uslužbencev
Initiates file downloadPodatki o upravljavki sklada in drugih osebah

Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki - dinamični podsklad
Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki - preudarni podsklad
Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki - zajamčeni podsklad

Pokojninski sklad javnih uslužbencev je pokojninski sklad, namenjen izključno javnim uslužbencem. Ustanoviteljica sklada je Vlada Republike Slovenije, upravljavka sklada pa je Modra zavarovalnica. 

Dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev se izvaja na podlagi:
Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

V imenu Republike Slovenije kot delodajalke je Vlada Republike Slovenije sprejela Pravila pokojninskega sklada javnih uslužbencev ter spremembe in dopolnitve Pokojninskega načrta kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev. 

Pokojninski načrt je vpisan v posebni davčni register. V skladu z zakonodajo omogoča uveljavljanje davčnih olajšav. 

Področje prostovoljnega in obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ureja:
• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Opens external link in new windowZPIZ-2B); velja od 1. 1. 2013.
• Zakon o dohodnini (Opens external link in new windowZDoh-2)

Področje delovanja zavarovalnic pokriva:
• Zakon o zavarovalništvu (Opens external link in new windowZZavar-1)