Dodatno pokojninsko zavarovanje

Z ustanovitvijo Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence je bil leta 2004 vzpostavljen največji slovenski pokojninski sklad, ki vsem javnim uslužbencem zagotavlja pravico do dodatne starostne pokojnine oziroma druge pravice, določene s pokojninskim načrtom sklada. Izvedba kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev je rezultat uspešnega socialnega partnerstva v javnem sektorju.

Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence je na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence ter Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence ustanovila Republika Slovenija oziroma Vlada Republike Slovenije v imenu Republike Slovenije kot delodajalke. Pogoj za vključitev v Pokojninski načrt PNJU K in članstvo v ZVPSJU je, da ima posameznik status javnega uslužbenca oziroma da ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z Republiko Slovenijo, lokalno skupnostjo ali osebo javnega prava (v nadaljevanju delodajalec). 

Opens external link in new windowSeznam delodajalcev v javnem sektorju

V kolektivno zavarovanje po Pokojninskem načrtu PNJU K so se vključili vsi, ki so imeli 1. avgusta 2003 status javnega uslužbenca. Posamezniki, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem po 1. avgustu 2003, so se vključili v Pokojninski načrt PNJU K z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem oziroma z dnem, ko so pridobili status javnega uslužbenca.

Nadzor nad skladom opravlja Odbor Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence in je oblikovan kot posebno telo socialnih partnerjev, ki je določen v Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta in pravilih sklada. Sestavlja ga 12 članov, 6 predstavnikov Vlade RS in 6 predstavnikov reprezentativnih sindikatov, imenuje pa jih Vlada RS. Mandat članov Odbora traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Odbor je z delovanjem pričel maja 2004.

V Odboru so socialni partnerji enakopravni, ne samo zaradi številčno enakega članstva, temveč tudi zaradi tega, ker se na funkciji predsednika in namestnika Odbora socialna partnerja izmenjujeta. Odbor sklada v takšni sestavi omogoča uravnoteženo zastopanje interesov tako javnih uslužbencev kot interesov delodajalca, kar je ključno za donosno in varno uresničitev zastavljenega namena ustanovitve vzajemnega pokojninskega sklada.