Pravne podlage varčevanja

Preoblikovanje ZVPSJU

S 1. januarjem 2017 je začel poslovati krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev, ki izvaja naložbeno politiko življenjskega cikla. Dosedanji ZVPSJu pa se je preoblikoval v zajamčeni podsklad krovnega sklada. :
Initiates file downloadPokojninski načrt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev
Initiates file downloadPravila upravljanja krovnega sklada javnih uslužbencev
Initiates file downloadPodrobnejša pravila upravljanja podskladov krovnega sklada javnih uslužbencev

Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki - dinamični podsklad
Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki - preudarni podsklad
Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki - zajamčeni podsklad

Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU) je pokojninski sklad, namenjen izključno javnim uslužbencem. Ustanoviteljica sklada je Vlada Republike Slovenije, upravljavka sklada pa je Modra zavarovalnica.

Pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev se izvaja na podlagi:
• Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU)
Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04)
• Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

V imenu delodajalca (Republike Slovenije) je Vlada 12. 2. 2004 sprejela Pravila vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence, katerih sestavni del je tudi pokojninski načrt kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev. Ta je oblikovan v skladu s kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta.

Na podlagi pokojninskega načrta delodajalec redno mesečno vplačuje premije, vsem članom sklada pa je omogočeno tudi plačilo individualne premije pod posebno ugodnimi pogoji.

Pokojninski načrt za javne uslužbence ureja:
• pogoje vključitve v kolektivno zavarovanje,
• pogoje za pridobitev pravic iz kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
• vrsto in obseg teh pravic ter postopek za njihovo uveljavitev,
• določa višino stroškov, plačevanje premij, način izračuna odkupne vrednosti enot premoženja in drugo.

Pokojninski načrt je vpisan v posebni davčni register. V skladu z zakonodajo omogoča uveljavljanje davčnih olajšav. 

Pravila KPSJU urejajo:
• konverzijo vplačanih premij v enote premoženja,
• izračun vrednosti enote premoženja,
• izračun donosnosti,
• naložbeno politiko.

Področje prostovoljnega in obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ureja:

• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Initiates file downloadZPIZ-2) velja od 1. 1. 2013.
• Zakon o dohodnini (Opens external link in new windowZDoh-2)

Področje delovanja zavarovalnic pokriva:

• Zakon o zavarovalništvu (Opens external link in new windowZZavar-UPB2)