Modri krovni pokojninski sklad

Modri krovni pokojninski sklad

Modri krovni pokojninski sklad je vzajemni pokojninski sklad, sestavljen iz treh podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljuje lasten naložbeni cilj in naložbena politika ter je namenjen ciljni starostni skupini članov. Modri krovni pokojninski sklad sestavljajo naslednji podskladi;
• Modri dinamični podsklad: namenjen najmlajšim, in sicer varčevalcem v starosti do 50 let;
• Modri preudarni podsklad: namenjen generaciji srednjih let, in sicer varčevalcem med 50 in 60 let;
• Modri zajamčeni podsklad: namenjen najstarejšim, in sicer varčevalcem v starosti nad 60 let.

Gre za ureditev, ki bo povišala vrednost zbranih sredstev namenjenih dodatni pokojnini in s tem posameznikom omogočila višji življenjski standard v jeseni življenja. 

Naložbe za različne potrebe

Podskladi z različnimi naložbenimi politikami sledijo potrebam varčevalcev v različnih starostnih skupinah. Varčevalci, ki imajo dalj časa do upokojitve, lahko namreč sprejmejo večja tveganja pri varčevanju za dodatno pokojnino in s tem na dolgi rok dosežejo višjo donosnost. Na drugi strani zavarovanci, ki so od upokojitve oddaljeni krajši čas, ne smejo sprejemati večjih tveganj, saj bodo privarčevana sredstva potrebovali relativno kmalu. Tej logiki je prilagojeno varčevanje v skladih življenjskega cikla, ki zavarovancem omogočajo potencialno višje donosnosti v času, ko je upokojitev še daleč in visoko varnost prihrankov v času pred upokojitvijo. 

Sredstva posameznikov se s staranjem varčevalca premikajo iz bolj tveganega podsklada (dinamični) v manj tvegan podsklad (preudarni oziroma zajamčeni). To pomeni, da bodo sredstva vedno v tistem podskladu, ki je za posameznika v določenem trenutku najprimernejši. S tem lahko bistveno povišamo vrednost sredstev, ki jih bo posamezni zavarovanec privarčeval v svoji aktivni dobi in s tem tudi višina pokojninske rente, ki jo bo prejemal po upokojitvi.

Vaši zaposleni imajo izbiro

Zaposlenim so v sklopu krovnega sklada na voljo trije podskladi z različnimi naložbenimi politikami, pri čemer se Zajamčeni Modri podsklad in dosedanji Kapitalski vzajemni pokojninski sklad ne razlikujeta (sta enaka). Zajamčeni podsklad zagotavlja zajamčeno donosnost in je v skladu z logiko skladov življenjskega cikla namenjen zavarovancem, ki so tik pred upokojitvijo oziroma jim do upokojitve manjka največ 5 let. Preudarni podsklad vodi bolj agresivno naložbeno politiko in ne zagotavlja zajamčene donosnosti. Dinamični podsklad, ki je namenjen najmlajšim zavarovancem (do 50. leta starosti), pa vodi najbolj tvegano naložbeno politiko in hkrati prinaša tudi potencialno najvišje donose.

Samodejna umestitev posameznika v določeni podsklad ni obvezna. Zavarovancem je namreč omogočena samostojna izbira podsklada, glede na njihovo nagnjenost k tveganju. Edina omejitev je, da varčevalec ne sme varčevati v skladu, ki je bolj tvegan od tistega, v katerega varčevalec sodi glede na starostno skupino. 

Zavarovancem je tako omogočena večja fleksibilnost. Zavarovanci bodo enkrat letno lahko svojo odločitev premislili in prihranke prenesli iz enega v drug podsklad. Varčevalcem je s tem omogočena večja možnost izbire in potencialno višji donosi, kar posledično prinaša pomembnejši doprinos k pokojnini iz drugega stebra.