Pravne podlage

Pokojninski načrt, pravila pokojninskega sklada in izjava o naložbeni politiki 

Pokojninski načrt je osnovni dokument dodatnega pokojninskega zavarovanja, zato ga pred pristopom k skladu skrbno preberite. Ureja pravice in obveznosti iz dodatnega pokojninskega zavarovanja v obdobju varčevanja ter je podlaga za njegovo izvajanje.

Pokojninski načrt določa:
• pogoje za pridobitev pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja,
• vrsto in obseg teh pravic ter
• postopek za njihovo uveljavitev.

Pokojninski načrt je odobrilo ministrstvo, pristojno za delo ter je vpisan v posebni davčni register. V skladu z zakonodajo zagotavlja uveljavljanje davčnih olajšav.

Pokojninski načrt vzajemnega pokojninskega sklada je sestavni del Pravil vzajemnega pokojninskega sklada.

Pravila urejajo:
• konverzijo vplačanih premij v enote premoženja,
• izračun vrednosti enote premoženja,
• izračun donosnosti,
• naložbeno politiko.

Modri krovni pokojninski sklad (MKPS)

Initiates file downloadIndividualni pokojninski načrt PNMZ-P
Initiates file downloadKolektivni pokojninski načrt PNMZ-K
Initiates file downloadPravila MKPS
Initiates file downloadPodrobnejša pravila upravljanja podskladov
Initiates file downloadInformacije o upravljavki sklada in drugih osebah - Priloga k Pravilom MKPS
Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki Modrega zajamčenega podsklada
Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki Modrega preudarnega podsklada
Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki Modrega dinamičnega podsklada

Kapitalski vzajemni pokojninski sklad

Initiates file downloadIndividualni pokojninski načrt PN1 P
Initiates file downloadKolektivni pokojninski načrt PN1 K
Initiates file downloadPravila KVPS
Initiates file downloadInformacije o upravljavki sklada in drugih osebah - Priloga k Pravilom KVPS
Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki KVPS

Druge pravne podlage

Področje prostovoljnega in obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ureja:
• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Opens external link in new windowZPIZ-2B); velja od 1. 1. 2013.
• Zakon o dohodnini (Opens external link in new windowZDoh-2)

Področje delovanja zavarovalnic pokriva:
• Zakon o zavarovalništvu (Opens external link in new windowZZavar-1)


Povezane vsebine:
Opens internal link in current windowPravne podlage Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije
Opens internal link in current windowPravne podlage Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev