Novice

06.12.2016

1. 1. 2017: pričetek delovanja pokojninskega sklada življenjskega cikla za javne uslužbence


S 1. januarjem 2017 bo pričel poslovati Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla. Obstoječi Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU) se bo preoblikoval v Zajamčeni podsklad Krovnega sklada javnih uslužbencev.

S preoblikovanjem boste tudi javni uslužbenci dobili pokojninski sklad, ki posamezniku daje možnost samostojnega odločanja o načinu varčevanja. Krovni sklad namreč omogoča prilagojen način varčevanja, glede na vaš odnos do tveganja, vaše starosti, časa do upokojitve, njegove trenutne prihodke in premoženje ter glede na ciljno (želeno) višino prihodkov po upokojitvi ter omogoča doseganje višjih donosov.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je 30. 11. 2016, Vladi RS kot ustanoviteljici pokojninskega sklada javnih uslužbencev, izdala dovoljenje za preoblikovanje ter dovoljenje za upravljanje Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev (KPSJU), ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla.

Kaj je naložbena politika življenjskega cikla

Animirana predstavitev
Animirana predstavitevGre za prilagojeno upravljanje sredstev, ki jih mesečno vplačuje delodajalec (lahko tudi zaposleni), pri čemer je naložbena politika posameznega podsklada prilagojena določeni starostni skupini varčevalcev.

Krovni sklad namreč sestavljajo trije podskladi z različnimi naložbenimi politikami. Dinamični podsklad javnih uslužbencev je namenjen članom v starosti do 50 let in ima pretežni del sredstev naložen v delnice. Preudarni podsklad javnih uslužbencev je namenjen članom v starosti od 50 do 60 let in ima uravnoteženo strukturo sredstev, z naložbami v delnice in obveznice, Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev je namenjen starostni skupini nad 60 let in izvaja najbolj konservativno naložbeno politiko s pretežnim delom naložb v obveznice. Zajamčeni podsklad ohranja zajamčen donos in je po sestavi naložb enak obstoječemu skladu ZVPSJU. 

Naložbena politika dinamičnega podsklada je bolj tvegana/agresivnejša in z vidika doseganja donosov tudi perspektivnejša. S približevanjem upokojitvi se delež varnejših naložb v obliki obveznic in instrumentov denarnega trga povečuje, kar zmanjšuje naložbeno tveganje in s tem varuje že ustvarjene donose. Pričakovana donosnost sredstev, upravljanih po načelu naložbene politike življenjskega cikla, je višja od pričakovane donosnosti sredstev, upravljanih v skladu z zajamčenim donosom.

Kaj preoblikovanje pomeni za obstoječe člane

S preoblikovanjem obstoječega pokojninskega sklada, v katerega so vključeni vsi javni uslužbenci, se bodo vsi člani prenesli v Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev, delodajalec (kot tudi posameznik) pa bo nemoteno nadaljeval z mesečnim vplačevanjem premij dodatnega pokojninskega zavarovanja. Modra zavarovalnica bo predvidoma konec januarja 2017 vse javne uslužbence, mlajše od 60 let, pisno obvestila o možnosti izbire drugega podsklada, ki izvaja manj konzervativno naložbeno politiko in je ustreznejša glede na njihovo starostno skupino. Če se javni uslužbenec v 10 dneh po prejemu obvestila ne bo odločil za prehod v drug podsklad, bo nadaljeval z varčevanjem v podskladu z zajamčenim donosom in se zanj ne bo nič spremenilo. Odločitev o varčevanju v katerem od drugih podskladov lahko javni uslužbenec sprejme tudi pozneje in svojo odločitev enkrat letno spremeni. Pri tem mora upoštevati le starostno omejitev za varčevanje v posameznem podskladu.

Kaj preoblikovanje pomeni za nove člane

Vsi, ki se bodo po 1. januarju 2017 zaposlili v javnem sektorju, bodo avtomatično vključeni v podsklad, ki ustreza njihovi starostni skupini. Po prejemu obvestila o vključitvi bodo lahko tudi novi člani za varčevanje izbrali drug podsklad, namenjen starejšim generacijam, z bolj konzervativno naložbeno politiko. Enkrat letno bodo svojo odločitev lahko spremenili in zamenjali podsklad, v katerem želijo varčevati.

Tako obstoječi kot tudi novi člani bodo privarčevana sredstva lahko koristili ob upokojitvi, ko bodo izbrali zanje najprimernejšo obliko doživljenjske dodatne pokojnine.

Kaj preoblikovanje pomeni za delodajalce

S preoblikovanjem sklada in oblikovanjem Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je povezana prenova informacijske podpore za delovanje krovnega pokojninskega sklada, ki jo zagotavlja Modra zavarovalnica, d. d., kot upravljavka sklada. Obstoječa storitev za elektronsko izmenjavo podatkov KaD.Net bo z januarjem 2017 nadomeščena z modernejšo, uporabniku prijaznejšo in hkrati varnejšo spletno storitvijo ModriNet. V obdobju od januarja do marca 2017 je predvideno prehodno obdobje, v katerem bo treba prilagoditi izmenjavo podatkov. Drugih sprememb za delodajalce ni.

Podrobneje:
Initiates file downloadPokojninski načrt     Initiates file downloadPravila upravljanja      Initiates file downloadPodrobnejša pravila upravljanja