Novice

08.01.2019

Turbulentno dogajanje na finančnih trgih ob koncu leta 2018


Varčevanje v pokojninskem skladu je izrazito dolgoročno, zato kratkoročna gibanja finančnih trgov ne bi smela imeti vpliva na razpoloženje varčevalcev. Dolgoročno gledano na končno višino privarčevanih sredstev ob upokojitvi tovrstni pretresi ne bodo imeli bistvenega vpliva. Zato padec donosnosti na kratek rok vsekakor ne bi smel biti razlog za preplah.

Vse do meseca septembra 2018 so bili donosi v 2018 spodbudni. Mesec oktober pa se je po dolgem času rasti tečajev na delniških trgih, zaključil z relativno močnim popravkom tečajev navzdol. Po solidnih rezultatih pokojninskih skladov v mesecu novembru, je mesec december postregel z velikim padcem delniških trgov. 

Vzroki za turbulentnost …

Strah pred zaostrovanjem trgovinskih vojn, povišano tveganje o odhodu Velike Britanije iz EU brez dogovora in znaki, da se gospodarska rast ohlaja so razlogi, da so investitorji začeli zniževati izpostavljenost do bolj tveganjih naložb (predvsem do delnic in obveznic slabših bonitet), posledično pa presežna denarna sredstva vlagati v manj volatilne naložbe kot so instrumenti denarnega trga in obveznice.

Posledice na svetovnih trgih …

Najpomembnejši delniški indeksi so v povprečju v decembru izgubili okoli 10 % svoje vrednosti. Najhujši padec so doživele delnice ameriških podjetij, indeks S&P 500 (o.p. indeks 500 najpomembnejših ameriških delnic po tržni kapitalizaciji ) je v zadnjem mesecu leta 2018 izgubil skoraj 11 odstotkov (merjeno v evrih). Svetovni indeks je v istem obdobju izgubil dobrih 8 odstotkov vrednosti.

Gibanje na slovenskih trgih …

Padec vrednosti slovenskega delniškega trga je bil v primerjavi z ostalimi nižji. V decembru 2018 je indeks SBI izgubil dobra 2 % vrednosti, v celotnem letu pa zabeležil pozitivno donosnost v višini slabega odstotka. 

Vpliv na pokojninske sklade v upravljanju Modre

Dogajanje na finančnih trgih ob koncu leta 2018 je najbolj negativno vplivalo na donosnost dinamičnih in preudarnih podskladov, ki imata večji del sredstev naloženih v bolj tvegane naložbe s pričakovano višjo donosnostjo na dolgi rok. Zajamčeni podskladi so posledice čutili v manjši meri. Dejstvo namreč je, da sta naložbeni politiki dinamičnih in preudarnih podskladov bistveno bolj tvegani (in hkrati dolgoročno pričakovano tudi bistveno bolj donosni). Ker gre v primeru pokojninskega zavarovanja za izrazito dolgoročno investiranje, tovrstni pretresi nimajo bistvenega vpliva na končno višino privarčevanih sredstev. 

Privarčevana sredstva v pokojninskih skladih niso ogrožena

Varčevalci, ki se bližajo upokojitvi, varčujejo v zajamčenih (pod)skladih, zato zadnji pretres na finančnih trgih nanje ne bo imel velikega vpliva. Vsem, ki bodo ob upokojitvi koristili privarčevana sredstva, bomo izplačali najmanj zajamčeno vrednost sredstev. 

Pri varčevalcih, ki imajo do upokojitve več časa, pa gre za varčevanje na dolgi rok, kjer so pričakovani donosi pozitivni.