Vodstvo

Borut Jamnik, predsednik uprave

Borut Jamnik, predsednik uprave Modre zavarovalnice

Po zaključenem dodiplomskem študiju na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, se je zaposlil na Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, kjer je najprej opravil pripravništvo ter nato prevzel vodenje projektov lastninskega preoblikovanja podjetij. V letu 1999 se je zaposlil v Kapitalskem skladu (Kapitalska družba), kjer je prevzel vodenje službe za informatiko, kasneje je prevzel funkcijo direktorja oddelka za IT in analize ter namestnika predsednika uprave družbe. V času zaposlitve na Kapitalski družbi je vodil projekte postavljanja informacijske in analitične strukture, sodeloval je pri oblikovanju Prvega pokojninskega sklada (PPS) in bil vključen v skupino pri Ministrstvu za finance, za pripravo podzakonskih aktov po ZPSPID, ki določajo osnovno pravno okolje poslovanja PPS. V obdobju 2003 – 2005 je opravljal funkcijo predsednika uprave Kapitalske družbe. Sodeloval je pri vseh projektih Kapitalske družbe kot tranzicijskega upravljavca oziroma banki podobnega finančnega posrednika ter upravljavca vzajemnih pokojninskih skladov. V podjetju Hit, d. d., je bil v letu 2003 in kasneje v obdobju 2005 – 2006 kot član uprave pristojen za področje financ, kontrolinga, nabave ter obvladovanja družb v skupini. Vodil je projekt spojitve dveh hotelskih podjetij in projekt pogajanj s tujim strateškim partnerjem. Junija 2006 se je zaposlil v Probanki upravljanje DZU kot svetovalec uprave in nato kot član uprave. Od leta 2008 dalje predsednik Združenja članov nadzornih svetov. Kot član nadzornih svetov je sodeloval v nadzornih svetih družb, ki so se kadrovsko, finančno, poslovno ali statusno preoblikovale. Decembra 2008 je bil ponovno imenovan za predsednika uprave Kapitalske družbe in funkcijo opravljal do ustanovitve zavarovalnice. Septembra 2011 mu je Agencija za zavarovalni nadzor izdala dovoljenje za upravljanje funkcije predsednika uprave Modre zavarovalnice. 

Opens internal link in current windowFotogalerija

Mag. Matija Debelak, član uprave

mag. Matija Debelak, član uprave Modre zavarovalnice

Po zaključenem dodiplomskem študiju na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, je v letu 2002 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani končal magistrski študij informacijsko-upravljavskih ved. Njegova prva zaposlitev sega v leto 1997 na delovnem mestu svetovalec za informacijsko tehnologijo,  odgovoren za vzpostavitev informacijske podpore upravljanju premoženja v Kapitalskem skladu (Kapitalska družba). V letu 2001 je napredoval v pomočnika direktorja oddelka za informatiko in komunikacije, v začetku leta 2005 pa na mesto direktorja oddelka za informatiko in komunikacije.  V tem času je pridobil certifikat za vodjo projektov in sodeloval v številnih poslovno pomembnih projektih. V letu 2001 je bil  poslovni koordinator  pri projektu uvajanja informacijske podpore vzajemnim pokojninskim skladom. V letu 2002 je sodeloval pri vzpostavitvi  Prvega pokojninskega sklada (PPS). V letu 2004 je bil  vodja uvedbe informacijske podpore Kritnemu skladu Prvega pokojninskega sklada (KS-PPS) ter sodeloval tudi v projektu vzpostavitve in tehnične podpore Zaprtemu vzajemnemu pokojninskemu skladu za javne uslužbence. V letu 2007  je  v družbi Poteza Skupina prevzel mesto izvršnega direktorja za področje informatike in bil odgovoren za informacijsko podporo sedmih družb v skupini Poteza ter vodja poslovno-informacijskih projektov za skupino. V februarju 2010 se je ponovno zaposlil v Kapitalski družbi na mestu vodje službe za informatiko in komunikacije. V avgustu 2010 je prevzel vodenje projekta »Preoblikovanje Kapitalske družbe« in ga tudi uspešno zaključil v letu 2011. Septembra 2011 mu je Agencija za zavarovalni nadzor izdala dovoljenje za upravljanje funkcije člana uprave Modre zavarovalnice.

Opens internal link in current windowFotogalerija