Informativni izračuni

Kalkulator dodatne pokojnine

 €
 let

Izbira vrste dodatne pokojnine

 €
 €
 €

Predvidena višina dodatne pokojnine, glede na sklad, v katerem varčujete

Sklad življenjskega cikla
preloader

Sklad z zajamčeno donosnostjo
preloaderPosebno obvestilo:

Informativni izračuni dodatnih pokojnin so narejeni pod predpostavko, da so vsa sredstva privarčevana po 1. 1. 2013. Zato so prikazane oblike pospešenih dodatnih pokojnin drugačne, kot jih v tem trenutku lahko dobite. (Več o tem)

Za natančnejši izračun višine dodatne pokojnine namreč potrebujemo podatek o tem, koliko sredstev je bilo privarčevanih individualno in/ali po starem pokojninskem zakonu, ki je veljal do 31. 12. 2012. Obrnite se na naše svetovalce

Pojasnilo o izračunu:

Višina dodatne pokojnine je odvisna od starosti zavarovanca ob začetku izplačevanja dodatne pokojnine, veljavnih tablic umrljivosti in višine sredstev zbranih na osebnem računu in je informativne narave. Dejanska višina dodatne pokojnine bo izračunana po pogojih, veljavnih na dan uveljavljanja pravice zavarovanca do dodatne pokojnine. Pri izračunu je upoštevana veljavna davčna zakonodaja.

Vsi izračuni predvidenih donosnosti skladov in privarčevanih zneskov so informativni in služijo zgolj primerjavi obeh obravnavanih načinov varčevanja. Ne predstavljajo nikakršne obljube donosnosti za v prihodnje.

Za morebitne napake in odstopanja pri izračunu ne odgovarjamo. Najvišja mesečna premija, upravičena do davčne olajšave, znaša 5,844 % bruto plače posameznika oziroma na leto največ 2.819,09 EUR.

Informativni izračun predstavlja informacijo o predvideni višini dodatne pokojnine na podlagi določenih predpostavk:
- višina premije je enaka neto premiji (vstopni stroški so odšteti);
- informativni izračun ne upošteva rasti plač in premij;
- donos je pripisan mesečno;
- Informativni izračun privarčevanih sredstev v skladu z zajamčeno donosnostjo (KVPS) je narejen na predpostavki, da je letni donos 3,4 %;
- Informativni izračun privarčevanih sredstev v skladu življenjskega cikla je narejen na predpostavki, da je letni donos v dinamičnem podskladu 6,7 %, v preudarnem podskladu 5,9 % in v zajamčenem podskladu 3,4 %.

Opens internal link in current windowPreverite dejansko donosnost pokojninskih skladov Modre zavarovalnice

Izračunana višina dodatne pokojnine predstavlja bruto znesek (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu dodatne pokojnine obračuna akontacija dohodnine. V davčno osnovo se všteva le 50 % odmerjene višine dodatne pokojnine. Zavarovana oseba se lahko odloči, da se ji ob izplačilu obračunava akontacija dohodnine po znižani stopnji (16 %), o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dodatne pokojnine. Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninske rente iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (PN R).

Informativni izračun ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva Modre zavarovalnice. Modra zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanja izračuna.


Pravila, Pokojninski načrt in Izjave o naložbeni politiki so objavljeni na spletni strani Pravne podlage (Javni uslužbenci boste pravne podlage našli tukaj). Vsi navedeni dokumenti so del pristopne dokumentacije, ki jo vsak zavarovanec prejme ob vključitvi v sklad.