Odbori pokojninskih skladov

Modri krovni pokojninski sklad in Kapitalski vzajemni pokojninski sklad imata v skladu z 293. členom ZPIZ-2 oblikovan Odbor članov sklada, ki ga sestavljajo predstavniki članov sklada ter predstavniki delodajalcev, ki delno ali v celoti v korist članov sklada plačujejo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Člane odbora imenuje nadzorni svet upravljavca, ki pri imenovanju zasleduje dolgoročne interese sklada in kot kriterij za imenovanje upošteva število članov, ki jih predlagani član predstavlja, oziroma vsoto letnih vplačanih premij, ki jih plačujejo osebe, ki jih predlagani član predstavlja.

Mandat članov odbora je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. 

Pristojnosti odbora:
• daje mnenje k letnemu poročilu sklada,
• daje mnenje k spremembam pravil upravljanja sklada, razen v primeru obveznih uskladitev z zakonodajnimi spremembami,
• daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti sklada,
• predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca,
• preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost ter glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci,
• daje mnenje k poročilom upravljavca o tveganjih, katerim je sklad izpostavljen,
• obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov sklada,
• obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem sklada.

Odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Mandat predsednika ter namestnika predsednika traja eno leto, pri čemer se na funkciji predsednika in namestnika predsednika izmenjujejo predstavniki članov in delodajalcev.

O svojem delu Odbor tudi enkrat letno poroča članom in delodajalcem, ki financirajo pokojninski načrt sklad.

Člani odbora Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada:
1. Dušan Buonassisi (namestnik predsednika odbora),
2. Petra Furlan Dodič (predsednica odbora),
3. Darijo Vrabec,
4. Boris Okorn,
5. Mitja Fabjan,
6. Bojana Kranjc,
7. Simon Lamot.

Člani odbora Modrega krovnega pokojninskega sklada:
1. Marko Cvetko,
2. mag. Kristijan Hvala (predsednik odbora),
3. Brane Kastelec (namestnik pedsednika odbora),
4. Ernest Ermenc,
5. Uroš Podobnik.

Opens internal link in current windowOdbor sklada Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence