Postopki ob spremembah

Menjava delodajalca

Če si premijo vplačujete sami, menjava delodajalca za vas ne pomeni nobene spremembe. V primeru, da vplačila individualnih premij potekajo preko odtegljaja od plače je potrebno način plačila spremeniti (direktna obremenitev, položnica).  

Če ste zamenjali zaposlitev in vam je premije vplačeval delodajalec, vam ob prenehanju vplačil na domači naslov pošljemo dopis, v katerem vas obvestimo o prenehanju vplačil premij prejšnjega delodajalca. Glede na to ali in kje ima vaš novi delodajalec sklenjeno dodatno pokojninsko zavarovanje, imate na izbiro naslednje možnosti:

1. Novi delodajalec nima urejenega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, vi pa želite nadaljevati z varčevanjem za starost v pokojninskih skladih Modre zavarovalnice: v sklad se lahko vključite individualno.

2. Novi delodajalec nima urejenega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, vi pa ne želite nadaljevati z individualnim varčevanjem: polica dodatnega pokojninskega zavarovanja gre v mirovanje. Sredstva, zbrana na vašem osebnem računu se plemenitijo v skladu z donosi sklada.

3. Novi delodajalec ima dodatno pokojninsko zavarovanje urejeno pri Modri zavarovalnici: vse potrebno stori delodajalec, vi morate pri novem delodajalcu le podpisati novo izjavo. Pri novem delodajalcu sicer dobite novo številko zavarovalne police, a se vaše premije novega delodajalca vplačujejo na isti osebni račun kot prej.

4. Novi delodajalec ima dodatno pokojninsko zavarovanje urejeno pri drugem izvajalcu: zavarovalna polica dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Modri zavarovalnici vam miruje. To pomeni, da ni več vplačil, zbrana sredstva pa se plemenitijo skladno z donosi sklada. Zbrana sredstva »bivšega« delodajalca lahko prenesete tudi na vaš osebni račun, ki je odprt pri drugem izvajalcu dodatnega pokojninskega zavarovanja, vendar pa so s tem povezani stroški prenosa.

Porodniški dopust

Posamezniki, vključeni individualno: nastop porodniškega dopusta ne pomeni nobene spremembe, razen če v sklad vplačujete s pomočjo odtegljaja od plače. V tem primeru morate za čas porodniškega dopusta način plačila spremeniti (direktna bremenitev, položnica). Svetujemo pa vam, da z varčevanjem nadaljujete in še naprej koristite davčno olajšavo.

Posamezniki, vključeni kolektivno: Ob nastopu porodniškega dopusta delodajalec za čas trajanja porodniškega dopusta lahko preneha z vplačili premij, ni pa nujno. Izkušnje so pokazale, da nekateri delodajalci porodnicam premije vplačujejo tudi v času porodniškega dopusta. Če vam delodajalec v času porodniškega dopusta ne vplačuje premij, se lahko odločite za mirovanje varčevanja ali pa premije plačujete sami, še vedno pa v okviru in po pogojih kolektivnega zavarovanja. Če ste poleg delodajalca v sklad vplačevali tudi individualno prek odtegljaja od plače, morate za čas porodniškega dopusta spremeniti način plačila (trajni nalog, položnica). 

Smrt člana

Posamezniki, vključeni individualno: upravičenci do odkupne vrednosti morajo Modro zavarovalnico obvestiti o smrti člana. Kot obvestilo služi kopija mrliškega lista.

Posamezniki, vključeni kolektivno: delodajalec Modro zavarovalnico obvestiti o smrti zaposlenega.

Na podlagi obvestila o smrti člana (s strani delodajalca ali drugih oseb), preverimo, če je član določil upravičenca za primer smrti. Če so upravičenci določeni nam morajo sporočiti le davčno številko in številko transakcijskega računa, na katerega nakažemo vsoto odkupne vrednosti.

Če upravičenci niso določeni, se vsota zbranih sredstev na polici vključi v zapuščinsko razpravo in se deduje na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju. Dediči morajo sami vložiti zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti. Zahtevku priložijo sklep o dedovanju, izpis iz matične knjige umrlih, osebni dokument in številko TRR. 

Upokojitev

Ob upokojitvi pridobite pravico do pokojninske rente. Obrnite se na naše svetovalce, ki vas bodo vodili skozi postopek uveljavljanja pravice do pokojninske rente. 

Spremembe premije

V času trajanja varčevanja lahko spremenite premije zaradi različnih razlogov: lahko povišate premije zaradi doseganja davčne olajšave ali ker želite za dodatno pokojnino privarčevati več ali pa jih znižate zaradi začasnih težav, kot so npr. nižji pričakovani dohodki. 

Posamezniki, vključeni individualno: kadarkoli lahko spremenite višino premije. Po drugi strani morate upoštevati, da davčna olajšava velja le do določene višine letnih premij. O spremembi višine premije morate Modro zavarovalnico obvestiti.

Posamezniki, vključeni kolektivno: če v okviru kolektivnega zavarovanja premije vplačujete tudi individualno, lahko prav tako kadarkoli spremenite višino individualno vplačane premije. Za njih ne velja omejitev najnižje mesečne premije, saj na vaš račun premije vplačuje tudi delodajalec. 

Kadarkoli se lahko odločite tudi za dodatno, enkratno vplačilo. V tem primeru ob nakazilu izpolnite in pošljite obvestilo o dodatni premiji

Mirovanje zavarovanja

Kadarkoli se lahko začasno ali za stalno odločite za mirovanje police (če npr. v določenem obdobju zaradi nastale finančne situacije ne zmorete plačevati premij). 

Spremembe podatkov

Modro zavarovalnico je o spremenjenih osebnih podatkih (priimek, naslov bivališča,…) potrebno pisno obvestiti.

Sprememba upravičenca

V času trajanja varčevanja se lahko kadarkoli odločite za zamenjavo upravičenca na polici dodatnega pokojninskega zavarovanja. V tem primeru izpolnite obrazec za določitev upravičencev s podatki novih upravičencev in nam ga posredujete na naš naslov ali na Opens window for sending emailinfo@modra.si.

Na vrh