Za imetnike pokojninskih bonov

Prvi pokojninski sklad (PPS) je posebna oblika pokojninskega sklada, ki ga v svojem imenu in za račun zavarovancev upravlja Modra zavarovalnica. Namenjen je izključno kritju izplačila pokojninskih rent iz zavarovalnih polic dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so se oblikovale z zamenjavo za pokojninske bone.

Sklad je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz varčevalnega in kritnega dela. V varčevalnem delu so sredstva vseh varčevalcev, ki še niso dopolnili 60. leta starosti in torej še niso upravičeni do izplačila rente. V drugem delu, ki se imenuje kritni sklad, pa so sredstva varčevalcev, katerim Modra zavarovalnica že izplačuje rento.

Komu je sklad namenjen

Sklad se je oblikoval z zamenjavo pokojninskih bonov za zavarovalne police, ki so se vrednotile v točkah. Z dnem 31. 12. 2002 so se pokojninski boni v lasti fizičnih oseb, ki se same niso odločile za zamenjavo, zamenjali za polico neposredno na podlagi zakona. Pravnim osebam kot tudi vsem fizičnim osebam, ki so imeli v lasti pokojninske bone nad zakonskim limitom 10.000 pokojninskih bonov, pa so z 31. 12. 2002 vse pravice ugasnile.

Zadnja vplačila v sklad so se tako zgodila 31. 12. 2002, ko so se še zadnji nerazporejeni pokojninski boni fizičnih oseb zamenjali za polico PPS neposredno na podlagi zakona.

Od 1. 1. 2003 dalje je PPS zaprt vzajemni pokojninski sklad, kar pomeni, da se ne da več včlaniti v sklad, niti ni možno vplačevanje premij.

Posebnost sklada

Zavarovanci in sredstva PPS so razdeljeni na dva dela:

Varčevalni del sklada, ki pripada zavarovancem, ki še niso dopolnili 60 let, oziroma premoženje, ki pripada policam dodatnega pokojninskega zavarovanja v obdobju, preden zavarovanci izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do mesečne rente. Kritni sklad PPS, ki je bil oblikovan s 13. 7. 2004, to je z dnem, ko so prvi zavarovanci pridobili pravico do rente (z dopolnitvijo starosti 60 let) in je namenjen izključno kritju obveznosti iz naslova izplačil pokojninskih rent. Torej pripada zavarovancem, ki že črpajo iz PPS.

Vsak od dveh delov ima ločeno premoženje in različno naložbeno strategijo, kar pomeni, da gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) PPS ne more vplivati na premoženje kritnega sklada PPS. Višina pokojninske rente se usklajuje samo z donosnostjo kritnega sklada in ne z donosnostjo PPS.

S preglednostjo in javnostjo poslovanja sklada, si prizadevamo vzpostaviti in ohraniti vaše zaupanje. Na naši spletni strani in na sedežu družbe so vam na voljo letna poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi za posamezna leta poslovanja.

Opens internal link in current windowPodatki o tekočem poslovanju