Za imetnike pokojninskih bonov

Spremembe zavarovanja

Upokojitev

Edini pogoj za uveljavljanje pravic iz zavarovalne police Prvega pokojninskega sklada je dopolnitev starosti 60 let, ne glede na to, ali ste v trenutku dopolnitve te starosti že upokojeni ali ne. Torej sama upokojitev nima nobenega vpliva na izplačilo privarčevanih sredstev v okviru PPS.

Smrt zavarovanca

Zavarovanec še ni še ni pridobil pravice do pokojninske rente (še ni dopolnil 60 let)

Upravičencev na zavarovalni polici PPS ni bilo možno določiti, zato dediči pravico do izplačila odkupne vrednosti uveljavljajo na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju. Po pridobitvi sklepa, dediči izpolnijo vlogo za izplačilo in jo (podpisano in skenirano) pošljejo na Opens window for sending emailinfo@modra.si, na naslov Modra zavarovalnica, Dunajska 119, 1000 Ljubljana ali pa jo k nam prinesejo osebno. Rok za izplačilo je 60 dni od vložitve popolnega zahtevka.

Zavarovanec je že pridobil pravico do pokojninske rente (je že dopolnil 60 let) in so bila sredstva že prenesena v Kritni sklad PPS

Zavarovanec je izbral 1x izplačilo in je znesek že dobil nakazan na svoj TRR.
V tem primeru so bile obveznosti iz zavarovalne police izpolnjene že ob enkratnem nakazilu zneska na zavarovančev TRR.

Zavarovanec ima izbrano 1x izplačilo, vendar izplačila še ni prejel, ker nismo imeli vseh potrebnih podatkov (številke TRR, davčne številke, …).
Dediči imajo pravico do izplačila zneska, ki bi moral biti izplačan zavarovancu. Izplačilo lahko zahtevajo na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju.

Zavarovanec ima izbrano mesečno/letno doživljenjsko rento in jo je do smrti tudi prejemal.
S smrtjo zavarovanca ugasnejo tudi vse pravice iz naslova zavarovalne police.

Zavarovanec ima izbrano mesečno/letno doživljenjsko rento in do smrti še ni prejel nobene rente.
Dediči imajo pravico do vsote neizplačanih rent, ki bi morale biti izplačane zavarovancu do njegove smrti. Vsota neizplačanih rent se deduje, izplačilo pa dediči lahko zahtevajo na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju.

Zavarovanec ima izbrano mesečno/letno doživljenjsko rento z zajamčeno dobo izplačila in je do smrti rente tudi prejemal.
V tem primeru je imel zavarovanec na izjavi o izplačilu možnost določiti upravičenca(e), ki naj bi po njegovi smrti, do izteka zajamčene dobe izplačevanja, prejemali zavarovancu namenjene rente. Ko dobimo podatek o smrti zavarovanca, o pravici do izplačila pokojninskih rent obvestimo upravičence in jih pozovemo, da nam sporočijo številko svojega TRR.

Zavarovanec ima izbrano mesečno/letno doživljenjsko rento z zajamčeno dobo izplačila in do smrti še ni prejel nobene rente.
Rente, ki bi do smrti zavarovanca morale biti izplačane na TRR zavarovanca, pa jih zaradi pomanjkljivih podatkov upravljavec ni imel možnosti nakazati, se dedujejo na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju. Prav tako pa je v tem primeru imel zavarovanec možnost določiti upravičenca, ki ga po smrti zavarovanca pozovemo, da nam posreduje podatek o njegovem TRR in ostalih manjkajočih podatkih. Vse nadaljnje rente do izteka zajamčenega obdobja nakazujemo upravičencu.

Spremembe podatkov

Modro zavarovalnico ste dolžni obveščati o spremembi osebnih podatkih (priimek, naslov bivališča,…). Spremembo podatkov lahko sporočite s pomočjo vloge za spremembo osebnih podatkov, ki nam ga posredujete po pošti.